hotel ข้อมูลที่พัก
ลำดับ ชื่อที่พัก ประเภท เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียด
1 12 ปันนารีสอร์ท รีสอร์ท 0-4274-3933, 08-5741-9494 search
2 39 รีสอร์ท รีสอร์ท 042-733339 search
3 B.S.K. place อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 08-9944-2240, 0-4273-0940 search
4 BBF House บ้านเช่า 08-9862-7554,08-9570-2795 search
5 JPK แมนชั่น แมนชั่น 0-4271-6557-9,086-8646677 search
6 Lady Place Apartment อพาร์ทเมนท์ 085-6094813 , 087-9453551 search
7 LP แมนชั่น แมนชั่น 0-4271-7154, 0-4271-5356, 08-6630-1356 search
8 LP อพาร์ทเม้นท์ 1 อพาร์ทเมนท์ 0-4271-6454-5 search
9 N.A.K. แมนชั่น แมนชั่น 0-4271-5505 (Fax), 08-1708-0655 search
10 P.P. รีสอร์ท รีสอร์ท 08-7219-9583, 08-0196-7295, 0-4274-3239 search
11 PLR อพาร์ทเม้นท์ สาขา 2 อพาร์ทเมนท์ 0-4272-8245 search
12 TAFAH Residence (ตาฟ้าเรสซิเด้นท์ สกลนคร) โรงแรม 088-5719995,042712710 search
13 The C.N. Residence โรงแรม 083-285-4323 087-644-5873 search
14 The Livable อพาร์ทเมนท์ 089-2492251, 081-2609959 search
15 Vince Sakon โรงแรม 0879502003 search
16 ก.วัฒนารีสอร์ท รีสอร์ท 08-9266-6586, 0-4274-4094, 08-6265-5552 search
17 กนกวรรณ อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 08-5453-7721,08-1107-4548 search
18 กรองทอง โรงแรม 042711235 search
19 กรีนเฮ้า รีสอร์ท รีสอร์ท 08-4181-4408 search
20 กะลา โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 08-7213-7382, 08-9618-1004 search
21 กาญจนาแมนชั่น แมนชั่น 08-1661-932008-7857-2674 search
22 กาญจนารีสอร์ท รีสอร์ท 08-1574-5548, 08-1592-1928 search
23 ก้านกล้วย (บ้านเช่า) บ้านเช่า 08-1977-1914 search
24 กิตติโฮเทล โรงแรม 042711225 search
25 กินรี 1 รีสอร์ท 084-7871167 / 08-9575-8436 search
26 กินรี 10 รีสอร์ท 08-9397-3830 search
27 กินรี 2 รีสอร์ท 086-2240124 search
28 กินรี 3 รีสอร์ท 08-6227-7557 search
29 กินรี 4 รีสอร์ท 082-1117150 search
30 กินรี 5 รีสอร์ท 08-6227-7557 search
31 กินรี 7 รีสอร์ท 08-1871-9423, 08-8304-8937 search
32 กินรี 8 รีสอร์ท 08-5749-5537 ,08-1871-9423 search
33 กินรี 9 รีสอร์ท 08-9575-8436, 08-7861-7185 search
34 กุลิสราอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 08-1729-4966, 08-3353-7179 search
35 เกสราโฮม & รีสอร์ท รีสอร์ท 08-1369-7456, 08-6854-9001 search
36 แก้วก้าวรีสอร์ท รีสอร์ท 08-7945-4630 ,08-7237-2024 search
37 คัลเลอร์วิว รีสอร์ท รีสอร์ท 042-171262, 087-642-0702 search
38 คุณณัฏฐ์ริเวอร์ เพลส อพาร์ทเมนท์ 081-261-9938, 088-552-1959 search
39 คุ้มเทวดา รีสอร์ท รีสอร์ท 0-4216-2238, 08-1449-2544 search
40 คุ้มพระลอ รีสอร์ท รีสอร์ท 081-9425140, 092-9029415, 092-9029425 search
41 เจ เอ็น แมนชั่น แมนชั่น 087-7751336 search
42 เจริญโฮเต็ล โรงแรม 042712386-042711783 search
43 เจ้าพระยาวิว รีสอร์ท รีสอร์ท 08-0181-7539,08-3335-4535 search
44 ชินาชาติ โรงแรม 042711012 search
45 โชคดีเพลส โรงแรม 042972098 search
46 ซี.เอ็น.เรสซิเดนซ์ อพาร์ทเมนท์ 08-7234-3519, 08-3285-4323, 08-7644-5873 search
47 ณ กาสะลอง Hotel รีสอร์ท 085-251-8883 082-025-5869 search
48 ดาราเมซอง บูติคโฮเทล โรงแรม 042711112 search
49 เดอะรูมบูติกโฮเทล สกลนคร โรงแรม 0992629269 search
50 ตาลฟ้ารีสอร์ท รีสอร์ท 08-1380-2412 search
51 เทพภูธร รีสอร์ท รีสอร์ท 0-4275-9160, 08-4603-4519 search
52 นาคปุระ รีสอร์ท รีสอร์ท 084-5137553 search
53 นาภี รีสอร์ท 1 รีสอร์ท 08-1873-2491,081-9543773 search
54 นาภี รีสอร์ท 2 รีสอร์ท 08-1954-3773 search
55 บังกะโลอินทะวงศ์ 1 บังกะโล, เกสต์เฮาส์ 0-4271-4560 search
56 บัวสว่าง รีสอร์ท รีสอร์ท 086-242-1331 search
57 บัวสว่าง รีสอร์ท รีสอร์ท 086-242-1331 search
58 บางจากภูพานรีสอร์ท รีสอร์ท 042-747400 080-7492727 search
59 บ้านกกส้มโฮง รีสอร์ท 042730645 search
60 บ้านกาแฟ โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 042--713562 081-8725909 search
61 บ้านเช่ากุลิสรา บ้านเช่า 08-1729-4966, 08-3353-7179 search
62 บ้านเช้าคุณณรงค์ฤทธิ์ จำปาทอง บ้านเช่า 081-3088007, 084-8964311 search
63 บ้านเช่าคุณนุชนาถ บ้านเช่า 08-9577-9387 search
64 บ้านเช่าคุณปิยนุช บ้านเช่า 089-6225757, 085-9268366 search
65 บ้านเช่าจณิสตา บ้านเช่า 08-9944-7296, 08-8561-5001 search
66 บ้านเช่าบัวชมพู lotus in love บ้านเช่า 08-9621-6373, 08-9617-6707 search
67 บ้านตามตะวัน โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 08-5007-6050, 08-6458-6557 search
68 บ้านท่าวัด โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 08-7221-5201, 08-0756-9087, 08-7972-9633 search
69 บ้านบุญ อพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 08-9623-8731 search
70 บ้านพัก 2 ชั้นและอาคารพานิชย์ 2 ชั้น บ้านเช่า 08-7214-3580 search
71 บ้านพักธัญทิพย์ บ้านเช่า 08-0350-8655,08-6233-8366 search
72 บ้านพิอินพลอย บ้านเช่า 08-1380-2405,08-1380-2412 search
73 บ้านเฟื่องฟ้า บ้านเช่า 0872143580 search
74 บ้านลีลาวดี รีสอร์ท 08-6861-4263 search
75 บ้านวันสุขอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 086-2334000, 082-8559553 search
76 บ้้านศุภโชค บ้านเช่า 08-6232-0213,042-743475 search
77 บ้านศุภมิตร1 บ้านเช่า 08-6232-0213,042-743475 search
78 บ้านศุภมิตร2 บ้านเช่า 08-6232-0213,042-743475 search
79 บ้านสวน วนาลี ตะวัน ภูผา รีสอร์ท รีสอร์ท 08-6230-3097 search
80 บ้านสวน โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 08-3347-7358 search
81 บ้านสวนคุณปู่-คุณย่า รีสอร์ท 089-6229796, 091-0617903, 082-4797879, 081-8717644 search
82 บ้านสวนโฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 0865672453 search
83 บ้านแสงจันทร์ อพาร์ทเมนท์ อพาร์ทเมนท์ 08-1965-9808,0-4274-3817 search
84 บ้านหม่อน & ใหม่ รีสอร์ท รีสอร์ท 0-4274-3216,08-1708-3879 search
85 บ้านอีสานคันทรีเฮ้าส์ รีสอร์ท 0-4274-3932 search
86 บีบีการ์เดนท์ สกลนคร โรงแรม 0892791539 search
87 บุญโฮมอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 081-5448691 search
88 ผักกับปลารีสอร์ท รีสอร์ท 08-6997-6887 search
89 พรรณนิดา แมนชั่น แมนชั่น 08-4392-7777 search
90 พันธวรรณอพาร์ทเม้นท์ อพาร์ทเมนท์ 042-171-715 088-570-0575 search
91 พิมาลแมนชั่น แมนชั่น 0-4273-2160 ,08-4787-2171 search
92 พีซีแกรนด์ พาเลซ โรงแรม 042733988 search
93 พุฒศรีแมนชั่น แมนชั่น 089-5739987 search
94 เพชรสกล โรงแรม 0427300437 search
95 โพนยางคำ รีสอร์ท รีสอร์ท 0619397887 search
96 ภูพาน กรีนวิลล์ รีสอร์ท & สปา รีสอร์ท 0897990102 search
97 ภูพานกรีนวิลล์ รีสอร์ท 0897990102 search
98 ภูพานเพลส โรงแรม 042970096 search
99 มัณฑนารีสอร์ท รีสอร์ท 083-1407773, 088-3335404 search
100 มาลีมันตรา โฮมสเตย์ โฮมสเตย์ 08-5419-6998 search